پایگاه خبری و اطلاع رسانی شهرداری رباط کریم شهرداری سفیدار

علی اکبر فداییimg_8077-recovered.png

سمت فعلی: سرپرست شهرداری ناحیه 2 سفیدار

مسئولیت ها:

1- مسئول ترافیک و حمل و نقل

2- شهردار آدران

3- مسئول واحد موتوری

4- رئیس اداره تعاون شهرستان رباط کریم و بهارستان

5- مسئول اصناف شهرداری رباط کریم

6- مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

7- معاونت خدمات شهری شهرداری رباط کریم

8- معاونت حمل و نقل شهرداری رباط کریم 

9- مشاور شهردار

10- شهردار ناحیه الارد

11- کارشناس حوزه فرهنگی ورزشی و اجتماعی

12- مسئول واحد سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی 


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0