مدیران اداری شهرداری رباط کریم پایگاه خبری و اطلاع رسانی شهرداری رباط کریم مدیران اداری شهرداری رباط کریم
دوران

لطفا صبر کنید ...

علیرضا گل بابایی

عضو کمیسیون معاملات متوسط

 • تحصيلات : لیسانس عمران
 • تخصص :

علیرضا گل بابایی

عضو کمیسیون معاملات متوسط

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

علیرضا هوسی

مدیر حوزه دفتر شهردار

 • تحصيلات : لیسانس حقوق
 • تخصص :

علیرضا هوسی

مدیر حوزه دفتر شهردار

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

مجتبی عظیم وند

مدیر سرمایه انسانی شهرداری رباط کریم

 • تحصيلات : لیسانس عمران
 • تخصص :

مجتبی عظیم وند

مدیر سرمایه انسانی شهرداری رباط کریم

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

ولی الله جبلی

مسئول حوزه زیباسازی

 • تحصيلات : لیسانس معماری
 • تخصص : هنر معماری

ولی الله جبلی

مسئول حوزه زیباسازی

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :

محمدرضا کریمی

مدیر مالی شهرداری رباط کریم

 • تحصيلات : کارشناس ارشد امور مالی
 • تخصص :

محمدرضا کریمی

مدیر مالی شهرداری رباط کریم

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

حمید معصومی

سرپرست اداره حقوقی و املاک

 • تحصيلات : لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • تخصص :

حمید معصومی

سرپرست اداره حقوقی و املاک

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

امیر شکری

مدیر اداره فناوری اطلاعات

 • تحصيلات : لیسانس کامپیوتر
 • تخصص : امنیت شبکه

امیر شکری

مدیر اداره فناوری اطلاعات

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

ابوالفضل صیفی

مسئول امور سرمایه گذاری

 • تحصيلات : ایسانی عمران
 • تخصص :

ابوالفضل صیفی

مسئول امور سرمایه گذاری

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

خانم لعلی

مسئول لوایح

 • تحصيلات : لیسانس مدیریت کسب و کار
 • تخصص :

خانم لعلی

مسئول لوایح

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

خلیل محمدنژاد

کارشناس امور حقوقی هیات عالی سرمایه گذاری

 • تحصيلات : لیسانس حقوق
 • تخصص :

خلیل محمدنژاد

کارشناس امور حقوقی هیات عالی سرمایه گذاری

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

امیر ناصری

مسئول واحد ممیزی و نوسازی

 • تحصيلات : لیسانس حسابداری
 • تخصص :

امیر ناصری

مسئول واحد ممیزی و نوسازی

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

فرید یزدانی

مسئول کارپردازی

 • تحصيلات : دانشجوی دکتری دانش و اطلاعات
 • تخصص :

فرید یزدانی

مسئول کارپردازی

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

خانم بیگی

مدیر امور پیمانها

 • تحصيلات :
 • تخصص :

خانم بیگی

مدیر امور پیمانها

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :

عیسی قمری

مسئول شهرسازی

 • تحصيلات : لیسانس عمران و فوق لیسانس برنامه ریزی شهری
 • تخصص : مهندسی شهرسازی

عیسی قمری

مسئول شهرسازی

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : mpr.robatkarim.ir

سعید توکلی

مسئول پیگیری امور اصناف

 • تحصيلات :
 • تخصص :

سعید توکلی

مسئول پیگیری امور اصناف

 • تلفن :
 • تلفن همراه :

مجید رحیمی

مسئول دبیرخانه

 • تحصيلات :
 • تخصص :

مجید رحیمی

مسئول دبیرخانه

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

آقای محمدی

مسئول واحد درآمد

 • تحصيلات :
 • تخصص : حسابرسی

آقای محمدی

مسئول واحد درآمد

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : mpr.robatkarim@gmail.com

اسداله صالحی

مسئول پیگیری امور شهرداری آبشناسان

 • تحصيلات : دیپلم ریاضی
 • تخصص :

اسداله صالحی

مسئول پیگیری امور شهرداری آبشناسان

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :

میثم رضایی

دبیر کمیسیون ماده صد

 • تحصيلات : فوق لیسانس برنامه ریزی شهری
 • تخصص :

میثم رضایی

دبیر کمیسیون ماده صد

 • تلفن : 56423141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

مهدی رفیعی

مسئول تاسیسات شهرداری و سازمان های تابعه 

 • تحصيلات : دیپلم برق صنعتی و سیم کشی
 • تخصص :

مهدی رفیعی

مسئول تاسیسات شهرداری و سازمان های تابعه 

 • تلفن : 56423141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

میثم برزگری

مسئول و مشاور امور مالياتي شهرداري رباط کریم

 • تحصيلات :
 • تخصص : حوزه مالیاتی

میثم برزگری

مسئول و مشاور امور مالياتي شهرداري رباط کریم

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0