پایگاه خبری و اطلاع رسانی شهرداری رباط کریم News and information base of Rabat Karim municipality
رئیس اداره حراست: محمد صفایی مهر
تلفن مستقیم : 56213492

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0