محمد حسین بدرلو(رئیس شورا)

 

اعظم اسکندی(خزانه دار)

 

علی عسگری(نائب رئیس شورا)

اکرم اینانلو(سخنگوی شورا)

 پریسا ایلانلو(عضو شورا)

 علیرضا اسکندری(عضو شورا)

 

محمدتقی قاسمی لو(عضو شورا)