پایگاه خبری و اطلاع رسانی شهرداری رباط کریم رئیس سازمان فضای سبز

رئیس سازمان فضای سبز شهرداری رباط کریم: هادی اصغری

آدرس: رباط کریم، کمربندی شمالی، ساختمان شماره 2

تلفن: 4-56213141


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0