ملاقات با شهردار رباط کریم درخواست ملاقات با شهردار رباط کریم

 

شهروندان محترم؛

 

با توجه به رویکرد جدید این شهرداری؛ نوبت ملاقات با شهردار محترم فقط بصورت حضوری و با دریافت فرم ملاقات و تائیدیه مسئول مربوطه قابل ثبت است.

لذا جهت دریافت ملاقات مردمی به اداره روابط عمومی این شهرداری مراجعه نمائید.

 

با تشکر


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0